Punariisin riskit ja hyödyt, uutta tietoa Suomesta ja USA:sta

Vaikuttava aine: lovastatiini eli monakoliini K

Punariisi on fermentoitua kiinalaisperinteellä valmistettua riisiä. Monascus-lajiin kuuluva rihmasieni värjää riisin punaiseksi. Menetelmän avulla riisi muuttaa väriään ja siihen syntyy lovastatiinia, jota punariisissä kutsutaan erehdyttävästi nimellä monakoliini K. Terveydenhuollon ammattilaiset, lääkärit mukaan lukien, eivät ole laajasti ottaen tietoisia, että punariisissä on lovastatiinia. Tuskinpa kuluttajakaan tätä tiedostaa. Punariisivalmisteet ovat kaupan tabletteina tai kapseleina, ja niihin on voitu lisätä esim. B-ryhmän vitamiineja, ubikinonia tai mitä tahansa ravintolisää, jonka valmistaja on arvioinut (kaupallisesti) kiinnostavaksi. Tuotteita on myynnissä ruokakauppojen ravintolisähyllyissä, apteekeissa, luontaistuotekaupoissa, terveyskaupoissa ja netissä. Punariisi on yksi suosituimpia ravintolisiä.

Lovastatiini (eli monakoliini K) kuuluu statiinien lääkeaineluokkaan, jolta vaaditaan lääkeaineiden myyntilupa. Punariisin sisältämältä lovastatiinilta sitä ei kuitenkaan ole vaadittu. Punariisin sisältämä lovastatiini kuuluu statiinien luokassa vähiten tehokkaisiin ja eniten yhteisvaikutuksia aiheuttaviin statiineihin. Se metaboloituu maksassa sytokromi P 450 -entsyymijärjestelmän (CYP 450) 3A4 -entsyymin kautta. Niinpä  ne lääkkeet jotka estävät 3A4 -entsyymin toimintaa voivat lisätä lovastatiinin pitoisuudet veressä vaarallisen korkeaksi.

Tälläisia mahdollisesti veren lovastatiinipitoisuutta kohottavia lääkkeitä ovat immunosuppressantit eli elinhyljintälääkkeet (esim. siklosporiini), sienilääkkeet itrakonatsoli ja ketokonatsoli, makrolidiantibiootit erytromysiini ja klaritromysiini (käytetään hengitystieinfektioiden ja mahahaavojen hoidossa), HIV-proteaasin estäjät, verapamiili  (sydän- ja verenpainelääke) ja masennuslääke nefatsodoni. Erityisesti amiodaroni -rytmiöhäiriöläkkeen käyttö yhdessä lovastatiinin kanssa voi aiheuttaa suurentuneen rabdomyeloosin riskin (lihaskudoksen laaja hajoaminen, johon liittyy munuaisten toiminnan pettäminen). Lähde: Lovastatin Alternova -lääkkeen valmisteyhteenveto,s.3. Lievempinä yhteisvaikutuksia osoittavina haittoina voi esiintyä lihaskipua (myopatiaa) tai kuumetta ja pahoinvointia.

Punariisivalmisteissa joko erittäin vähän tai erittäin runsaasti lovastatiinia

Lokakuussa 2010 julkaistu tutkimus USA:sta osoitti, että punariisivalmisteissa voi olla yli kymmenkertaisia eroja lovastatiini -pitoisuuksissa (Gordon RY et al. 2010). Enimillään pitoisuudet olivat n. 10 mg/kapseli, joka on reseptilääkkeenä lovastatiinia käytettäessä aloitusannos. Alimmillaan ne olivat 1 mg /kapseli. Riippuen valmisteen annosteluohjeesta, lovastatiinia saattoi saada täyden reseptilääkeannoksen (40 mg), sillä useiden valmisteiden annosteluohje on 1-2 kapselia kaksi kertaa päivässä. Aiemmin vuonna 2009  USA:ssa tehdyssä toisessa tutkimuksessa lovastatiini -pitoisuudet vaihtelivat 0,15 mg- 3,37 mg/kapseli eli valmisteiden välillä oli yli 20 -kertaisia eroja vaikuttavan aineen lovastatiinin pitoisuudessa (Klimek et al. 2009). Yhdysvalloissa asiaa seuraa myös Consumerlab, joka tekee ravintolisistä jatkuvasti analyysejä. Consumerlab tutki myös punariisivalmisteet ja havaitsi, että USA:ssa markkinoilla olevissa valmisteissa voi olla yli 100-kertaisia eroja lovastatiini -pitoisuuksissa (ConsumerLab.com: Red Yeast Rice).

Lisäksi kaikissa edellä mainituissa tutkimuksissa on löytynyt osasta valmisteita sitriniini -nimistä sienimyrkkyä virheellisen valmistusprosessin vuoksi. Sitriniini on vaarallista munuaisille, joten sen löytyminen valmisteesta pahentaa edelleen mahdollisia punariisin haittavaikutuksia munuaisille yhteisvaikutusten ilmaantuessa.

FIMEA tutkii punariisivalmisteet -odotettavissa poisvetoja

EU:n tuomioistuimen päätöksen mukaan punariisivalmisteet ovat ravintolisiä, jos lovastatiinin suurin suositeltu päiväannos on alle 4 mg (alle puolet pienimmästä mahdollisesta suositellusta reseptilääkeannoksesta), (Mediuutiset 27.10.2010) . Yli 4 mg päivässä lovastatiinia tuottavat valmisteet määritellään reseptilääkkeiksi. Käytännössä tämä tarkoittanee (vrt. Yhdysvaltojen tilanteeseen), että suuri osa punariisivalmisteista joutuu reseptilääkeluokkaan. Reseptilääkeluokkaan joutuminen puolestaan tarkoittaa markkinoijalle joko lääkkeen myyntiluvan hakemista tai valmisteen poistamista markkinoilta. Jälkimmäinen vaihtoehto on todennäköisempi, koska lääkkeiden myyntilupaprosessi on pitkä, vaativa ja kallis. FIMEA ei ole tiedottanut prosessin etenemisestä tai aikatauluista.

Punariisin on havaittu pienentävän veren LDL -kolesterolia samalla tavalla kuin statiini -lääkkeidenkin, tosin vaikutus on heikompi. Suurin ongelma punariisivalmisteissa on se, ettei niitä valvota, joten ns. vaikuttavan aineen määrä voi vaihdella paljon myyntierästä riippuen.

Lisäksi tuotteissa on myös monakoliini KA:ta. Punariisivalmisteet ovat kaupan tabletteina tai kapseleina, ja niihin on voitu lisätä esim. B-ryhmän vitamiineja, ubikinonia tai mitä tahansa ravintolisää, jonka valmistaja on arvioinut (kaupallisesti) kiinnostavaksi. Tuotteita on myynnissä ruokakauppojen ravintolisähyllyissä, apteekeissa, luontaistuotekaupoissa, terveyskaupoissa ja netissä. Punariisi on yksi suosituimpia ravintolisiä.

Punariisi ja sydän- ja verisuonitaudit sekä lihaskivut

Punariisi on sikäli harvoja luontaistuotteita, että sitä tutkitaan vilkkaasti ja tutkimuksia julkaistaan melko tasaisin ajoin lääketieteellisissä lehdissä. Vuonna 2009 julkaistiin tutkimus Kiinasta (Li JJ et al.2009) , jossa punariisiä annettiin sydäninfarktin sairastaneille potilaille ja sydänkuoleman riskin väheni –29 %. Tutkimus oli satunnaistettu, eteenpäin suuntautuva, lumekontrolloitu ja se kesti 4,5  vuotta. Potilaat olivat iäkkäitä ja heillä oli kohonnut verenpaine. Samantyyppisiä tuloksia on saatu joistakin aiemmistakin tutkimuksista.

Punariisin teho sydäntapahtumien vähentämisessä uskotaan johtuvan lovastatiinin LDL -kolsterolia laskevasta vaikutuksesta. Yhdysvaltalainen tutkimus (Becker DJ et al. 2009) selvitti miten punariisi sopii potilaille, jotka eivät ole lihaskipujen vuoksi sietäneet statiinia. Tutkimuksessa havaittiin, että LDL- kolesteroli laski 1,1 mmol/l hoidon aikana, ja tutkimuksen aikana potilaat sietivät punariisivalmisteen hyvin ilman lihaskipuja. Mahdollinen lihaskipujen välttäminen onkin ollut yksi syy miksi punariisiä on käytetty kansan keskuudessa statiini -lääkkeiden sijaan. Pienempi lovastatiinin saanti päivässä saattaa selittää paremman siedettävyyden. Mahdollista on myös, että valmisteisiin usein lisättävä ubikinoni suojaa lihaskivuilta. Statiinien tiedetään tyhjentävän elimistön ubikinonivarastoja (Marcoff & Thompson 2007). Norjalais-kiinalaisen meta-analyysin mukaan punariisivalmisteet pienentäväti kokonaiskolesterolipitoisuutta 0,9 mmol/l ja LDL-kolesterolipitoisuutta 0,7 mmol/l (Liu et al. 2006).

Yhteenveto

Yllä esitetyt tutkimukset osoittavat, että punariisi voi parhaassa tapauksessa suojata sydäntä. Ne myös osoittavat, että huonoimmassa tapauksessa punariisi voi tuhota munuaiset ja vaurioittaa lihaksia. Punariisissä oleva monakoliini K eli lovastatiini aiheuttaa yhteisvaikutuksia muiden sydän- infektio- ja elinhyljintälääkkeiden kanssa. Koska eri kaupallisissa punariisivalmisteissa on valtavia eroja lovastatiini –pitoisuuksissa, on riski vaarallisista yhteisvaikutuksista ilmeinen. Kuluttaja ei voi tietää missä valmisteessa on runsaasti lovastatiinia (monakoliini K:ta) tai sitriniini -myrkkyä, koska niitä ei tarvitse ilmoittaa pakkauksien aineosissa. Punariisin käyttöä ei voi suositella yllämainittujen tekijöiden vuoksi. Jos punariisiä joku haluaa kuitenkin riskeistä huolimatta käyttää, on syytä ilmoittaa asiasta lääkärille, jotta on edes mahdollista välttää mahdollinen punariisin vaarallinen yhteisvaikutus lääkkeiden kanssa.

Aiempia kirjoituksiani punariisistä:

www.pronutritionist.netpunariisi-tapetilla/

www.pronutritionist.netpunariisi/