Huutia sokerille ja tärkkelykselle

kirjoittanut | 26.04.2010 | Uutiset

Viime päivinä on julkaistu useampi tutkimus, jossa on pohdittu hiilihydraattien merkitystä terveydelle, tässä niistä kolme.

Tyydyttyneen rasvan korvaaminen sokerilla ja muilla korkean GI:n hiilihydraateilla haitaksi?

Tanskalainen tutkijaryhmä analysoi lähes 54 000 koehenkilön aineistossa sydäninfarktin riskiä silloin, kun ruokavalion tyydyttyneestä rasvasta osa korvataan eri laatuisilla hiilihydraateilla. Tutkimus kesti 12 vuotta, ja se oli eteenpäin suuntautunut kohorttiseuranta.

Tyydyttyneen rasvan korvaaminen hitaasti imeytyvillä hiilihydraateilla vähensi sydäninfarktin riskiä 33 %:lla. Sen sijaan tyydyttyneen rasvan korvaaminen nopeasti imeytyvillä hiilihydraateilla ei estänyt sydäninfarkteja. Sydäninafrktien ilmaantuvuus saattoi tällöin jopa lisääntyä vähäisesti.

Artikkeliin liittyvässä pääkirjoituksessa todetaan, että hiilihydraatit ovat päässeet kuin koira veräjästä, kun rasvan laatuun liittyvä keskustelu on ollut keskiössä. Nopeasti imeytyvien hiilihydraattien saanti on lisääntynyt samalla, kun tyydyttyneen rasvan saanti on vähentynyt. Pääkirjoituksen mukaan tämän tyyppinen muutos ei paranna sydänterveyttä. Erityisesti henkilöt, jotka liikkuvat vähän ja ovat taipuvaisia liikapainoon, saattavat olla erityisen herkkiä liian hiilihydraattien saannin vaikutuksille.

Sokeri huonontaa veren rasva-arvoja

Amerikkalainen tutkijaryhmä selvitti miten lisätyn sokerin kulutus vaikuttaa LDL-, HDL- ja triglyseridiarvoihin väestötasolla. Tutkimus oli luonteeltaan poikkileikkaustutkimus eli eteenpäin suuntautuvaa seurantaa ei ollut. Osallistujia oli kaikkiaan 6113 ja heidät luokiteltiin viiteen eri luokkaan lisätyn sokerin saannin suhteen (< 5%, 5%-<10%, 10%-<17.5%, 17.5%-<25% ja 25% kokonaisenergian saannista).

Sokerin saannilla ja epäedullisilla veren rasva-arvojen saannilla oli tässä tutkimuksessa yhteys. Otoksen koehenkilöt saivat energiantarpeestaan n. 16 % lisätystä sokerista. Mitä suurempi suurempi oli sokerin saanti, sitä korkeammat trilgyseridit ja alhaisempi HDL. LDL- tasot olivat yhteydessä sokerin saantiin vain naisilla. Riski kuulua alhaisen seerumin HDL-ryhmään oli 50-300 % suurempi > 10 E % sokerista saavilla kuin niillä jotka saivat sokerista alle 5 E%.

Korkea hiilihydraattien GI ja GL lisää sepelvaltimotaudin riskiä naisilla, muttei miehillä

Italialainen tutkijaryhmä selvitti lähes 48 000 koehenkilön prospektiivisessä kohorttitutkimuksessa sepelvaltimotaudin riskiä. Tutkimus kesti 7,9 vuotta.

Naisilla hiilihydraattien kokonaissaanti lisäsi sepelvaltimotaudin riskin kaksinkertaiseksi, mutta miehillä yhteyttä ei havaittu. Naisilla myös nopeasti imeytyvät hiilihydraatit lisäsivät sepelvaltimotaudin riskiä, kun taas hitaasti imeytyvät hiilihydraatit eivät lisänneet. Suuri glykeeminen kuorma (GL) lisäsi naisten riskiä saada sepelvaltimotauti kaksinkertaiseksi. Miehillä vastaava yhteyttä ei havaittu.

Pohdinta

Kaikki edellä mainitut tutkimukset korostavat sitä, että rasvan laadun lisäksi on erityisen tärkeää kiinnittää huomiota myös hiilihydraattien laatuun ja määrään. Erityisesti nopeasti imeytyvät hiilihydraatit, joita teollistunut yhteiskunta tuppaa suosimaan näyttäisivät olevan sydänterveydelle pahasta. Mielenkiintoista olisi saada enemmän tietoa hiilihydraattien vaikutuksesta aivoterveyteen. Ovatko naiset sitten miehiä alttiimpia liialle ja ”väärille” hiilihydraateille? Tämä asia kaivannee vielä lisäselvityksiä.

Lisätietoja hiilihydraateista ja terveydestä aiemmista uutisista ja blogikirjoituksestani.

Hu FB. Are refined carbohydrates worse than saturated fat? Am J Clin Nutr. 2010 Apr 21. [Epub ahead of print]. Editorial.

Jakobsen MU et al. Intake of carbohydrates compared with intake of saturated fatty acids and risk of myocardial infarction: importance of the glycemic index. Am J Clin Nutr (April 7, 2010). doi:10.3945/ajcn.2009.

Sieri S et al. Dietary Glycemic Load and Index and Risk of Coronary Heart Disease in a Large Italian Cohort The EPICOR Study. Arch Intern Med. 2010;170(7):640-647.

Welsh JA et al. Caloric Sweetener Consumption and Dyslipidemia Among US Adults.JAMA. 2010;303(15):1490-1497.