Probiooteilla lasten lihavuutta vastaan?

Tausta

Korkean syntymäpainon tai nopean syntymänjälkeisen painonnousun on väestötutkimuksissa havaittu johtavan lihavuuteen aikuisena, mutta alkuperäistä syytä lihavuudelle ei ole vielä löydetty. Suoliston mikrobiston on arveltu osallistuvan painon säätelyyn ja energia-aineenvaihduntaan, minkä vuoksi probioottien eli terveydelle edullisten mikrobien roolia lihavuuden ehkäisyssä synnytystä ennen ja välittömästi sen jälkeen tutkitaan.

Tutkimusasetelma

Tutkimus toteutettiin kaksoissokkotutkimuksena, jossa 159 raskaana olevaa suomalaisnaista satunnaistettiin kahteen ryhmään. Toinen ryhmä sai probioottivalmistetta (Lactobacillus rhamnosus GG) ja toinen ryhmä lumevalmistetta 4 viikon ajan ennen laskettua aikaa. Valmisteen ottamista jatkettiin synnytyksen jälkeen 6 kuukauden ajan. Jos lapsi sai rintamaitoa valmisteen otti äiti, muutoin valmiste annettiin lapselle veteen sekoitettuna. Lasten painon ja pituuden kehittymistä seurattiin kymmenen vuoden ajan.

Tulokset

Lasten lihavuuden ilmaantuminen näytti tyypillisesti tapahtuvan kahdessa jaksossa: 1) perinataalivaiheessa (-6-24 kk synnytyksestä) tai 2) lapsen 3-7 vuoden iässä. Probioottivalmisteen nauttiminen 4 viikkoa ennen syntymää ja 6 kuukautta syntymän jälkeen saattoi vähentää perinataalisen lihavuuden riskiä erityisesti niillä lapsilla, joista tuli myöhemmin ylipainoisia, mutta tilastollisesti merkitsevää eroa lumetta ja probiootteja saaneiden välillä ei ollut. Siksi tutkimus antaa lähinnä aihetta selvittää asiaa tarkemmin laajemmissa tutkimuksissa.

Pohdinta

Havaitut vaikutukset lähinnä tukevat viitteellisesti käsitystä siitä, että suoliston mikrobikantojen muuttaminen vaikuttaa lihavuuden ilmaantumiseen. Tutkimuksen näyttöä ei voida pitää vahvana, joskin mielenkiintoisena.

Aikaisemmissa lihavuuden ja suoliston mikrobien välistä yhteyttä tarkastelleissa tutkimuksissa on havaittu, että lihavien ja normaalipainoisten ihmisten suolistomikrobiston koostumus poikkeaa toisistaan. Epäselvää kuitenkin on, johtaako tietynlainen suoliston mikrobistokoostumus ylipainoon vai johtaako ylipainoisen mahdollisesti laadultaan erilainen ruokavalio toisenlaiseen mikrobistoon.

Suoliston mikrobiston muokkaaminen näyttäisi olevan mahdollisesti yksi keino vaikuttaa ylipainon kertymiseen. Ei voida kuitenkaan automaattisesti ajatella, että tietynlaisen suolistomikrobiston omaava ihminen olisi tuomittu aikuisiän lihavuuteen. On hyvä muistaa, että ympäristöllä ja vanhempien mallilla on suuri vaikutus lapsen ruokailutottumuksiin. Yksi hyvä keino lasten lihavuuden ennaltaehkäisyksi olisikin kiinnittää enemmän huomiota lapsiperheiden ennaltaehkäisevään ravitsemusneuvontaan.

Lisätietoa probioottien vaikutuksesta terveyteen aiemmista uutisista.

Luoto R et al. The impact of perinatal probiotic intervention on the development of overweight and obesity: follow-up study from birth to 10 years. Int J Obes 2010; 1-7.